Školní řád VOŠ

Součástí školního řádu je:

 

Článek I

Typ a forma studia

 1. Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností.
 2. Úspěšným ukončením příslušného akreditovaného vzdělávacího programu se dosáhne stupně vyššího odborného vzdělání.
 3. Délka vyššího odborného vzdělávání v denní formě je 3 roky včetně odborné praxe.
 4. Studium na Vyšší odborné škole v Bystřici nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 (dále jen VOŠ) se realizuje v oboru: 41-31-N/02 Agroturistika
 5. Výuka ve školním roce je rozdělena do dvou období:
  1. zimní období od 1. září do 31. ledna
  2. letní období od 1. února do 31. srpna

Článek II

Přijímání ke studiu

 1. Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně vykonaná maturitní zkouška na střední škole a kladný výsledek přijímacího řízení.
 2. Přijímací řízení vyhlašuje a jeho formu určuje v souladu s § 93 a § 94 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, (dále jen školský zákon) a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, (dále jen vyhláška o VOŠ) ředitel školy.

Článek III

Školné

 1. Školné činí 4000,- Kč za školní rok. Student uhradí školné ve dvou splátkách:
  1. nejpozději do 15. října za zimní období částku 2.000,- Kč a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku částku 2.000,-Kč
  2. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu.
 2. Ředitel školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50 % finanční částky uvedené v odstavci 1, resp. 2 a), a to zejména v případě, je-li jeho celkový studijní průměr za předchozí ročník studia VOŠ 1,50 a lepší, popřípadě, když příjem všech členů rodiny po zaplacení školného klesne pod 1,5 násobek životního minima. Případné snížení školeného se provádí na základě písemné žádosti studenta, k níž doloží všechny požadované doklady.
 3. Při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku uhradí student poměrnou částku za příslušné období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.
 4. Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.
 5. Nedodržení ustanovení o platbě školného může být důvodem pro vyloučení ze studia.

Článek IV

Práva a povinnosti studentů

 1. Student má vedle práv výslovně uvedených v jiných článcích tohoto školního řádu zejména tato další práva:
  1. účastnit se povinného teoretického i praktického vyučování a odborné praxe podle rozvrhu hodin příslušné třídy nebo studijní skupiny a být informován o případných změnách v obsahu i organizaci studia;
  2. být seznámen s učebním plánem, formami výuky, školním řádem a jejich případnými změnami;
  3. v rámci daných kapacit využívat Internet k činnostem spojeným s předmětem výuky školy;
  4. být na počátku studia poučen o cílech vzdělávání na VOŠ a o možnostech svého budoucího uplatnění po úspěšném ukončení studia;
  5. požádat o uznání zkoušek z případného předchozího studia na jiné vyšší odborné škole nebo vysoké škole;
  6. být při zahájení výuky předmětu seznámen s náplní předmětu, literaturou a požadavky na klasifikaci;
  7. být zkoušen ve stanovených termínech a stanovenou formou a v případě, že z vážných a doložených důvodů nemohl vykonat zkoušku, požádat o stanovení náhradního termínu;
  8. požádat o komisionální přezkoušení v případě, že je přesvědčen o neobjektivnosti klasifikace z některého vyučovacího předmětu, a to nejpozději do týdne od doby, kdy se o klasifikaci dozvěděl;
  9. využívat volných konzultačních hodin učitelů VOŠ ke zdokonalení studijní přípravy;
  10. zanechat studia;
  11. požádat o přerušení studia;
 2. Student má vedle povinností výslovně zmíněných v jiných článcích školního řádu zejména tyto další povinnosti:
  1. plnit ustanovení tohoto školního řádu, dodržovat platné právní předpisy i vnitřní předpisy školy, pokyny a nařízení pedagogických pracovníků školy.
  2. ve škole, na pracovištích i na veřejnosti v rámci praxí vystupovat slušně a v souladu s obecně platnými mravními zásadami, svým vystupováním nepoškozovat dobrou pověst školy;
  3. dodržovat ve škole obecně respektovaná pravidla společenského jednání, a to jak ve vztahu k učitelskému sboru, administrativním a provozním pracovníkům školy, tak ve styku se spolužáky;
  4. sdělit na začátku studia a při každé změně adresu trvalého a eventuálního přechodného pobytu, telefonického spojení a dalších osobních údajů;
  5. předložit veškerou předepsanou osobní dokumentaci (vysvědčení o předchozím studiu, praxi apod.);
  6. sdělovat škole neprodleně všechny skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života spolužáků a pracovníků školy, k poškození nebo odcizení majetku a zařízení školy;
  7. šetřit zařízení školy, DM a objektů praktické výuky. V případě úmyslného poškození škodu hradí dle příslušných směrnic;
  8. dodržovat zákaz kouření, požívání alkoholu a jakýchkoli omamných a psychotropních látek v prostorách a celém areálu školy;
  9. mobilní telefony lze užívat, tj.: telefonovat, posílat SMS atd pouze v době přestávek a nikoliv v době vyučování – ať již z hlediska vlastního rušení průběhu výuky, tak i z hlediska rizika tzv.“ nápovědy“
  10. průběžně sledovat sdělení ředitele školy a jiné dokumenty zveřejňované na nástěnkách a www stránkách školy;
  11. dodržovat zákaz vjezdu s motorovými vozidly do areálu školy;
  12. dodržovat zákaz pořizovat audiovizuální záznamy jakoukoliv technikou

Článek V

Školní rok a organizace vzdělávání

 1. Školní vyučování trvá ve školním roce 40 týdnů, z toho 32 týdnů trvá školní výuka, 6 týdnů je určeno pro samostatné studium a k získání hodnocení v řádném termínu, 2 týdny tvoří časová rezerva. Teoretická a praktická příprava v posledním období vzdělávacího programu trvá nejméně 14 týdnů.
 2. Začátek a konec školní výuky v zimním a letním období, období pro samostatné studium a k získání hodnocení v řádném termínu, školních prázdnin, případně další členění školního roku stanoví v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem ředitel školy.
 3. Po dobu školních prázdnin lze konat zejména povinné kurzy, odborné praxe a po dohodě zkoušejícího či zkušební komise se studentem i zkoušky. Volný čas studentů v době školních prázdnin nesmí být těmito činnostmi zkrácen na dobu kratší než 4 týdny.
 4. Teoretická příprava se uskutečňuje formou přednášek, konzultací, cvičení a exkurzí v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem.
 5. Začátek a konec teoretické přípravy a praktického vyučování a rozvrh hodin včetně přestávek stanoví ředitel školy v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem a zveřejní je na přístupném místě ve škole.

Článek VI

Forma studia

 1. Studium se uskutečňuje v denní formě.
 2. Výjimečně může být organizováno jako individuální.
 3. Denní studium je upraveno rozvrhem hodin, který vychází z učebního plánu oboru. Je zpravidla rozvržen do pěti dnů v týdnu. Přednášky mohou být organizovány pro celý ročník současně.
 4. Výuka se realizuje prostřednictvím těchto metodických prostředků:
  1. přednášky
  2. cvičení
  3. praktická cvičení
  4. konzultace
  5. odborná praxe

Článek VII

Individuální studijní plán

 1. Individuální studijní prán (dále též ISP) se povoluje studentovi ze závažných důvodů na základě projednání jeho písemné žádosti. ISP umožňuje studentovi upravit si některé své studijní záležitosti dle individuální potřeby. I v takovém případě však musí být ISP sestaven bezpodmínečně v souladu s učebními plány jednotlivých ročníků, individualita plánu spočívá zpravidla ve snížení nároků na povinnou účast ve výuce a v možnosti rozvrhnout si studium jednoho ročníku na více období.
 2. Student je samozřejmě povinen i v rámci ISP splnit všechny studijní povinnosti celého učebního plánu školy.
 3. Individuální studijní plán zahrnuje zejména:
  1. obsah a rozsah učiva
  2. seznam doporučené literatury
  3. termíny a formy průběžného hodnocení studenta
  4. konzultace
  5. formy a termíny zkoušek.

Článek VIII

Obsah studia

 1. Obsah studia je určen učebním plánem. Tento učební plán obsahuje výčet povinných vyučovacích předmětů, jejich hodinových dotací a všechny další předepsané studijní povinnosti. V nezbytné míře může být modifikován podle situace a potřeb školy.
 2. Veškeré předměty, které si student zapíše do indexu, jsou pro něj závazné.

Článek IX

Podmínky pro zápisy a postup do dalšího ročníku

 1. Do prvního ročníku se studenti zapisují na základě splnění všech podmínek uvedených v čl. II tohoto řádu.
 2. Student při zápisu obdrží výkaz o studiu (index), který je dokladem jeho řádného studia na VOŠ.
 3. Podmínkou pro zápis do každého dalšího ročníku studia je splnění povinností stanovených studijním plánem.
 4. Do každého ročníku studia je student povinen se zapsat v termínu, který pro daný rok stanovuje ředitel školy ve sdělení o organizaci daného školního roku. V odůvodněných případech může být zápis vykonán v náhradním termínu.
 5. Zápis provádí vedoucí učitel skupiny VOŠ, který rovněž potvrzuje splnění studijních povinností studenta v příslušném období, v tomto smyslu se považuje za studijní povinnost i včasné zaplacení školného.
 6. Pokud se student bez náležité omluvy nezapíše ani v náhradním termínu, má se za to, že studia zanechal.

Článek X

Účast ve vyučování

 1. Účast ve vyučování je pro studenty povinná.
 2. Minimální rozsah přítomnosti studenta při výuce, způsob omluvy a náhrady absence ve výuce určí na začátku každého studijního období vyučující.
 3. Účast ve vyučování je evidována v záznamech o předmětu. Splnění povinné účasti je podmínkou pro to, aby student mohl vykonat zkoušku nebo aby obdržel zápočet.
 4. Ředitel může na základě písemné žádosti, studenta uvolnit z účasti na jednotlivém předmětu teoretického vyučování, a to zejména v případě uznání dosaženého vzdělání.
 5. Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena, vyzve ho na základě upozornění vedoucího učitele skupiny ředitel školy písemně, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti; zároveň ho upozorní, že jinak bude student posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy student do vyšší odborné školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal. Tímto dnem přestává být studentem vyšší odborné školy.

Článek XI

Evidence průběhu studia

 1. Průběh výuky zaznamenává vyučující pro daný předmět do záznamu o předmětu.
 2. Dvakrát ročně (na konci každého období) provádí vedoucí učitel skupiny (VUS) kontrolu výkazů o studiu.
 3. Výkaz o studiu odevzdává student ke kontrole VUS, a to v termínu stanoveném ředitelem školy.

Článek XII

Hodnocení a klasifikace studentů

 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období. Předměty, popřípadě jiné ucelené části učiva, z nichž student koná zkoušku, a předměty, popřípadě jiné ucelené části učiva, z nichž je student hodnocen jiným způsobem, stanoví akreditovaný vzdělávací program. Zkoušky je možné opakovat dvakrát. V případě členění obsahu vzdělávání do jiných ucelených částí učiva než předmětů se vydává studentovi potvrzení o jejich absolvování.
 2. Hodnocení se provádí formou
  1. průběžného hodnocení,
  2. zápočtu,
  3. klasifikovaného zápočtu,
  4. zkoušky.
 3. Průběžné hodnocení studenta se může uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, v praktickém vyučování, v odborné praxi a při exkurzích. Vyučující provádí průběžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkolů, semestrálními pracemi. Výsledky průběžného hodnocení mohou být příslušným způsobem zohledněny při zkoušce, klasifikovaném zápočtu a zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžné hodnocení nezapisuje.
 4. Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje program předmětu. Zápočet uděluje vyučující předmětu, za který se zápočet uděluje. Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem "započteno", k čemuž se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje.
 5. Při klasifikovaném zápočtu se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje, jak student splnil požadavky zápočtu.
 6. Zkouškami se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem.
 7. Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanou.
 8. Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami:
  1. 1 - výborně,
  2. 2 - velmi dobře,
  3. 3 - dobře,
  4. 4 - nevyhověl/a.
 9. V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů.
 10. Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a připojí datum a podpis.
 11. Zkoušející určí termíny pro konání klasifikovaných zápočtů a zkoušek z jednotlivých předmětů v dostatečném počtu a časovém předstihu.
 12. Řádné termíny:
  1. Zápočtů se zpravidla vypisují na poslední týden výuky v daném období. Podmínky k udělení zápočtů musí být splněny nejpozději do konce období pro získání klasifikace.
  2. Zkoušek se vypisují tak, aby v témže období pro získání klasifikace mohl být vykonán i 1. opravný termín.
 13. Nepřihlásí-li se student bez závažného důvodu k řádnému popř. 1. opravnému termínu, tento mu automaticky propadá.
 14. K vypsaným řádným i opravným termínům je třeba se závazně přihlásit. Nedostaví-li se student bez omluvy k příslušnému termínu, má se za to, že neuspěl.
 15. V případě 2. opravného termínu se vždy použije forma komisionální zkoušky v souladu s §6 vyhlášky o VOŠ.

Článek XIII

Odklady zkoušek a zápočtů

 1. V závažných případech řádně doložených zejména lékařským potvrzením může zkoušející učitel omluvit neúčast studenta na zkoušce a povolit náhradní termín.
 2. Odhlásit se ze zkoušky lze nejpozději jeden den před stanoveným termínem zkoušky.
 3. Ve výjimečných případech, kdy student nemohl ze závažných důvodů splnit studijní povinnosti v období pro získání hodnocení, může ředitel školy povolit prodloužení zkouškového období, a to pro zimní období nejdéle do 28. února, pro letní období do 30. září.
 4. V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů (zejména závažných zdravotních důvodů), určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období.
 5. O prodloužení zkouškového období z důvodů uvedených v článku XIII, odstavec 3) a 4) tohoto školního řádu může student požádat na předepsaném formuláři VOŠ, žádost je nutné podat před skončením řádného období pro získání hodnocení. Žádosti podané ze zdravotních důvodů je nutno doložit lékařským potvrzením.

Článek XIV

Nesplnění studijních povinností

 1. Nesplnil-li student své studijní povinnosti z předchozího období ke stanovenému termínu, může:
  1. požádat o opakování ročníku; přičemž předměty, které byly zakončeny klasifikací „výborně“ či „velmi dobře“, student neopakuje.
  2. ukončit studium;
 2. Pokud student nepožádá o žádnou z těchto možností, má se za to, že studia zanechal.
 3. Pokud je studentovi žádost o opakování ročníku či období zamítnuta, je vyloučen ze studia z důvodu nesplnění studijních povinností.

Článek XV

Přerušení studia

 1. Studium lze přerušit na žádost studenta, a to i opakovaně, v celkovém součtu na dobu 2 let.
 2. Po dobu přerušení studia není student studentem školy.
 3. Žádost o přerušení studia student podává písemně.
 4. O žádosti rozhoduje ředitel školy.
 5. Student je povinen požádat o přerušení studia nejpozději do 31. 8. nebo 31. 1. příslušného kalendářního roku.
 6. Student je povinen při přerušení studia odevzdat svůj studijní průkaz.
 7. Po uplynutí doby povoleného přerušení studia je student povinen dostavit se do školy k projednání dalšího postupu. Nedostaví-li se do 14 dnů od posledního dne období, na které bylo přerušení studia povoleno, bude jeho studium považováno za ukončené.
 8. Pokud došlo v době přerušení studia ke změnám učebního plánu případně změnám podmínek studia, je student povinen změněný plán plnit a podmínky respektovat. V případě potřeby mu může být ředitelem VOŠ stanovena povinnost vykonat rozdílovou zkoušku.

Článek XVI

Přestup z jiné VOŠ, přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve VOŠ

 1. Student může požádat o přestup z jiné VOŠ.
 2. Ředitel může stanovit rozdílové zkoušky, jejich obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení.
 3. Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Článek XVII

Ukončování studia absolutoriem

 1. Vyšší odborné vzdělávání je ukončováno absolutoriem.
 2. Podrobnosti absolutoria stanovuje §101 až §103 školského zákona a §7 až §9 vyhlášky o VOŠ.

Článek XVIII

Vyřazení absolventů školy a jejich označení

 1. Studentům, kteří úspěšně vykonali absolutorium, vydá škola vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa VOŠ.
 2. Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je "diplomovaný specialista" (zkráceně "DiS.").
 3. Student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium.
 4. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium, zachovávají se mu práva a povinnosti studenta vyšší odborné školy do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Článek XIX

Předčasné ukončení studia

 1. Studium může být předčasně ukončeno za těchto okolností:
  1. ze strany školy:
   • vyloučením studenta ze studia pro nesplnění studijních povinností stanovených studijním plánem (předepsané zápočty, zkoušky, praxe, absolutorium atd.);
   • vyloučením studenta v případě neuhrazení smluveného školného ve stanoveném termínu;
   • pokud má škola důvodně za to, že student bez formálního oznámení studia zanechal (viz. článek X, odstavec 5 tohoto školního řádu),
  2. ze strany studenta:
   • zanecháním studia; student přestává být studentem školy na základě svého písemného oznámení řediteli, že zanechává studia, a to dnem uvedeným v písemném sdělení, nejdříve však dnem následujícím po dní, kdy bylo sdělení o zanechání studia řediteli doručeno;
  3. smrtí studenta.
 2. Jestliže byl student vyloučen ze studia podle předchozího bodu, může se ucházet o nové přijetí ke studiu dle pravidel přijímacího řízení.

Článek XX

Kázeňská opatření a vyloučení ze studia

 1. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, školním řádem nebo vnitřními předpisy školy udělit kázeňská opatření.
 2. Soustavu kázeňských opatření tvoří:
  1. napomenutí ředitelem školy,
  2. podmínečné vyloučení ze studia,
  3. vyloučení ze studia.
 3. Kárné řízení vůči provinivšímu se studentovi zahajuje a kázeňské opatření ukládá ředitel školy, a to na základě vlastních zjištění, na návrh VUS, případně dalších učitelů školy.
 4. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, školním řádem nebo vnitřními předpisy školy, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
 5. Za důvod vyloučení ze studia lze vždy považovat zejména:
  1. závažné nebo opakované zaviněné porušení povinností studenta stanovené školským zákonem nebo tímto školním řádem
  2. závažné nebo opakované poškození dobrého jména školy či jeho hanobení,
  3. závažné zneužití informací získaných v průběhu studia vztahujících se k činnosti školy,
  4. odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin,
  5. nesplnění studijních požadavků stanovených tímto školním řádem, popř. školským zákonem a vyhláškou o VOŠ
 6. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností studenta.
 7. V kárném řízení musí škola vyslechnout i stanovisko studenta a o udělení kárného opatření je škola povinna dotčeného studenta písemně informovat.
 8. Student vyloučený ze studia je povinen neprodleně odevzdat výkaz o studiu na sekretariátu školy a je plně zodpovědný za případné zneužití studentských výhod.

Článek XXI

Prevence sociálně patologických jevů

 1. Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit.
 2. Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.
 3. Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem.
 4. V případě podezření na intoxikaci studenta může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu nebo OPL, ale pouze na základě předem získaného souhlasu s orientačním testováním studenta na přítomnost alkoholu nebo OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, řídí se pedagogický pracovník podle schváleného postupu pro testování žáků. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením studenta.
 5. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu studenta do školy pod vlivem alkoholu nebo OPL, resp. kdy nelze prokázat, že student intoxikoval ve škole.
 6. V podobných případech se pracovníci řídí minimálním preventivním programem školy.

Článek XXII

Styk studentů s organizačními útvary VOŠ

 1. Studijní záležitosti student VOŠ vyřizuje prostřednictvím
  1. vedoucího učitele skupiny,
  2. zástupce ředitele pro VOŠ,
  3. ředitele školy prostřednictvím sekretariátu školy
 2. Studijní záležitosti vyřizují studenti VOŠ v době konzultačních hodin VUS a zástupce ředitele VOŠ, ve stanovených úředních hodinách sekretariátu školy. V jiné době pouze výjimečně a v odůvodněných případech.

Článek XXIII

Odborná praxe

 1. Rozsah odborné praxe stanoví akreditovaný studijní program příslušného oboru.
 2. Studenti jsou povinni se aktivně podílet na zajišťování odborné praxe, a to především v místě svého trvalého bydliště.
 3. Odborná praxe je realizována na základě Smlouvy o zabezpečení odborné praxe, kterou uzavírá škola se studentem VOŠ a s příslušnou organizací.
 4. Neúčast studenta na přípravě zajištění praxe je považována za porušení jeho studijních povinností.
 5. Student je povinen po nástupu na praxi vést denní záznamy o průběhu praxe, které předkládá ke kontrole svému vedoucímu praxe.
 6. Student je povinen v průběhu praxe dbát pokynů vedoucího praxe a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy pracoviště a mimořádné předpisy pracoviště, kde praxi vykonává. Dále je povinen dbát zásad společenského chování a vystupovat tak, aby nepoškozoval dobré jméno školy.
 7. Záznam o absolvování praxe provede po jejím ukončení vedoucí praxe popř. třídní učitel.
 8. Nevykonání praxe bude posuzováno jako nesplnění studijních povinností se všemi z toho plynoucími důsledky.

Článek XXIV

Závěrečná ustanovení

 1. Tento školní řád je vydán v souladu se školským zákonem a vyhláškou o VOŠ. Pokud by se ukázalo, že některé ustanovení tohoto školního řádu je v rozporu s výše uvedenými nebo jinými obecně závaznými právními předpisy, stává se automaticky neplatným, přičemž ostatní ustanovení školního řádu zůstávají v platnosti.
 2. V případech, které neřeší tento školní řád, školský zákon ani vyhláška o VOŠ, rozhodne v rámci svých pravomocí ředitel školy.
 3. Tento Školní řád byl schválen Školskou radou 15. 10. 2012 a nabývá účinnosti 16. 10. 2012.