Přijímací řízení na SOŠ

Paragraphs

Přijímací řízení na SOŠ - maturitní obory (M)

Paragraphs

Vyhlášení přijímací řízení na SOŠ

Paragraphs

Ve znění §64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, podle §2 vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělávání SOŠ a současně kritéria přijímacího řízení a termíny pro podání přihlášek.

Termín odevzdání přihlášky na SOŠ - obory M, H, E

Paragraphs

Denní forma studia: do 1. března 2020.

Termíny přijímacího řízení na SOŠ - maturitní obory (M)

Paragraphs

Řádný termín Datum
1. 14. 4. 2020
2. 15. 4. 2020

 

Náhradní termín Datum
1. 13. 5. 2020
2. 14. 5. 2020

Čtyřleté obory vzdělávání – maturitní obory skupiny M, denní studium

přijímací zkouška proběhne formou centrálně zadávaných jednotných testů společnosti CERMAT. S výjimkou oboru 65-42-M/01 Cestovní ruch je nutné doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Obory vzdělávání:

 

V případě nízkého počtu uchazečů může ředitel školy rozhodnout o neotevření oboru.

Kritéria přijímacích zkoušek na maturitní obory (M)

Paragraphs

Maximální počet získaných bodů k přijetí = 140 (100) bodů
(ZŠ = max. 40 b., přijímací zkoušky = max. 100 b.)

I. kritérium - Ø známek ze ZŠ (SOU)

8 třída 1. pololetí
(1. r.- 2. pol. SOU)
Body 8 třída 2. pololetí
(2. r.- 2. pol. SOU)
Body 9 třída 1. pololetí
(3. r.- 2. pol.SOU)
Body
1,00 – 1,50 10 b. 1,00 – 1,50 10 b. 1,00 – 1,50 10 b.
1,51 – 1,80 8 b. 1,51 – 1,80 8 b. 1,51 – 1,80 8 b.
1,81 – 2,10 6 b. 1,81 – 2,10 6 b. 1,81 – 2,10 6 b.
2,11 – 2,40 4 b. 2,11 – 2,40 4 b. 2,11 – 2,40 4 b.
2,41 – 2,70 2 b. 2,41 – 2,70 2 b. 2,41 – 2,70 2 b.
2,71 – < 0 b. 2,71 – < 0 b. 2,71 – < 0 b.

 

II. kritérium - ostatní mimoškolní aktivity
(olympiády, soutěže, reprezentace, ZPS, …)

Počet aktivit Body
1 aktivita 4 b.
2 aktivity 7 b.
3< aktivity 10 b.

 

III. kritérium - výsledky z přijímacích zkoušek

Obory skupiny M 

Kritérium Body
1. jednotné testy ČJL a MAT 0-100 b (50+50)

 

IV. doplňující kritérium

V případě rovnosti bodů se postupně rozhoduje v pořadí kritérií 1. III., 2. I., 3. II.

Přijímací řízení na SOŠ - učební obory (H)

Paragraphs

Vyhlášení přijímací řízení na SOŠ

Paragraphs

Ve znění §64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, podle §2 vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělávání SOŠ a současně kritéria přijímacího řízení a termíny pro podání přihlášek.

Termín odevzdání přihlášky na SOŠ - obory M, H, E

Paragraphs

Denní forma studia: do 1. března 2020.

Termíny přijímacího řízení na SOŠ - učební obory (H, E)

Paragraphs

Termín Datum
1. 22. 4. 2020 od 8:30
2. 23. 4. 2020 od 8:30

Tříleté obory vzdělávání – učební skupiny H, denní studium

přijímací zkouška proběhne formou pohovoru. Podmínkou přijetí bude zdravotní způsobilost k výkonu zvoleného oboru vzdělávání (doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti). Uchazeči o studium, kteří získají v I., a II, kritériu 10 a více bodů, budou v případě nižšího počtu uchazečů, než je možno přijmout v daném kole přijímacího řízení, přijati bez přijímacích zkoušek. V případě volné kapacity pro přijetí budou uchazeči o přijetí s nižším počtem bodů než 10 řešeni individuálně.

Obory vzdělávání

 

V případě nízkého počtu uchazečů může ředitel školy rozhodnout o neotevření oboru.

 

Kritéria přijímacích zkoušek na učební obory (H)

Paragraphs

Maximální počet získaných bodů k přijetí = 60 bodů
(ZŠ = max. 40 b., přijímací zkoušky = max. 20 b.)

Uchazeči o studium, kteří získají v I. a II. kritériu minimálně 10 bodů, budou v případě nižšího počtu uchazečů, než je možno přijmout v daném kole přijímacího řízení, přijati BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

I. kritérium - Ø známek ze ZŠ (SOU)

8 třída 1. pololetí
(1. r.- 2. pol. SOU)
Body 8 třída 2. pololetí
(2. r.- 2. pol. SOU)
Body 9 třída 1. pololetí
(3. r.- 2. pol.SOU)
Body
1,00 – 1,50 10 b. 1,00 – 1,50 10 b. 1,00 – 1,50 10 b.
1,51 – 1,80 8 b. 1,51 – 1,80 8 b. 1,51 – 1,80 8 b.
1,81 – 2,10 6 b. 1,81 – 2,10 6 b. 1,81 – 2,10 6 b.
2,11 – 2,40 4 b. 2,11 – 2,40 4 b. 2,11 – 2,40 4 b.
2,41 – 2,70 2 b. 2,41 – 2,70 2 b. 2,41 – 2,70 2 b.
2,71 – < 0 b. 2,71 – < 0 b. 2,71 – < 0 b.

 

II. kritérium - ostatní mimoškolní aktivity
(olympiády, soutěže, reprezentace, ZPS, …)

Počet aktivit Body
1 aktivita 4 b.
2 aktivity 7 b.
3< aktivity 10 b.

 

III. kritérium - výsledky z přijímacích zkoušek

Kritérium Body
1. pohovor 0–20 b.

 

IV. doplňující kritérium

V případě rovnosti bodů se postupně rozhoduje v pořadí kritérií 1. III., 2. I., 3. II.

Přijímací řízení na SOŠ - učební obory (E)

Paragraphs

Vyhlášení přijímací řízení na SOŠ

Paragraphs

Ve znění §64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, podle §2 vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělávání SOŠ a současně kritéria přijímacího řízení a termíny pro podání přihlášek.

Termín odevzdání přihlášky na SOŠ - obory M, H, E

Paragraphs

Denní forma studia: do 1. března 2020.

Termíny přijímacího řízení na SOŠ - učební obory (H, E)

Paragraphs

Termín Datum
1. 22. 4. 2020 od 8:30
2. 23. 4. 2020 od 8:30

Tříleté obory vzdělávání – učební skupiny E, denní studium

přijímací zkouška bude formou ústního pohovoru. Podmínkou přijetí bude zdravotní způsobilost k výkonu zvoleného oboru vzdělávání (doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti). Uchazeči, kteří získají v I. a II. kritériu přijímacích zkoušek (viz níže) minimálně 2 body, budou přijati v prvním kole přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek. V případě volné kapacity pro přijetí budou uchazeči o přijetí s nižším počtem bodů než 2 řešeni individuálně. Do oboru učební skupiny E jsou v souladu se zákonem zařazováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, na základě doporučení školského poradenského zařízení pro zařazení do třídy zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona.

Obory vzdělávání

 

V případě nízkého počtu uchazečů může ředitel školy rozhodnout o neotevření oboru.

Kritéria přijímacích zkoušek na učební obory (E)

Paragraphs

Maximální počet získaných bodů k přijetí = 60 bodů
(ZŠ = max. 40 b., přijímací zkoušky = max. 20 b.)

Přijímací zkouška proběhne formou ústního pohovoru. Podmínkou přijetí bude zdravotní způsobilost k výkonu zvoleného oboru vzdělávání.

Do oboru učební skupiny E jsou v souladu se zákonem zařazováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami.

Jedná se o žáky, u kterých byly, v souladu s § 10 odst. (2) Vyhlášky 73/2005 Sb., speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a doporučeno zařazení do třídy zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona.

Na základě získaného bodového součtu se sestavuje celkové pořadí uchazečů konajících přijímací zkoušku, kteří splnili výše uvedená kritéria pro přijetí ke studiu.

I. kritérium - Ø známek ze ZŠ (SOU)

8 třída 1. pololetí
(1. r.- 2. pol. SOU)
Body 8 třída 2. pololetí
(2. r.- 2. pol. SOU)
Body 9 třída 1. pololetí
(3. r.- 2. pol.SOU)
Body
1,00 – 1,50 10 b. 1,00 – 1,50 10 b. 1,00 – 1,50 10 b.
1,51 – 1,80 8 b. 1,51 – 1,80 8 b. 1,51 – 1,80 8 b.
1,81 – 2,10 6 b. 1,81 – 2,10 6 b. 1,81 – 2,10 6 b.
2,11 – 2,40 4 b. 2,11 – 2,40 4 b. 2,11 – 2,40 4 b.
2,41 – 2,70 2 b. 2,41 – 2,70 2 b. 2,41 – 2,70 2 b.
2,71 – < 0 b. 2,71 – < 0 b. 2,71 – < 0 b.

 

II. kritérium - ostatní mimoškolní aktivity
(olympiády, soutěže, reprezentace, ZPS, …)

Počet aktivit Body
1 aktivita 4 b.
2 aktivity 7 b.
3< aktivity 10 b.

 

III. kritérium - výsledky z přijímacích zkoušek

Kritérium Body
1. pohovor 0–20 b.

 

IV. doplňující kritérium

V případě rovnosti bodů se postupně rozhoduje v pořadí kritérií 1. III., 2. I., 3. II.

Sekretariát školy

Paragraphs

Lucie Nunvářová

e-mail: nunvarova.lucie@szesby.cz

tel.: 566 686 401
fax: 566 686 411

Zástupce ředitele

Paragraphs

Mgr. Ivo Solař

e-mail: solar.ivo@szesby.cz

tel.: 566 686 404
mobil: 737 947 480

Ředitel školy

Paragraphs

Mgr. Miroslav Novák

e-mail: novak.mirek@szesby.cz

tel.: 566 686 403