Přijímací řízení na SOŠ

Paragraphs

Ve znění §64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, podle §2 vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělávání SOŠ a současně kritéria přijímacího řízení a termíny pro podání přihlášek.

 1. Čtyřleté obory vzdělávání – maturitní obory skupiny M, denní studium – přijímací zkouška proběhne formou centrálně zadávaných jednotných testů společnosti CERMAT. S výjimkou oboru 65-42-M/01 Cestovní ruch je nutné doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Obory vzdělávání:

 • 65-42-M/01 Cestovní ruch (ŠVP Management služeb a cestovního ruchu)
 • 41-41-M/01 Agropodnikání (ŠVP Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba)
 • 41-41-M/01 Agropodnikání (ŠVP Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba) – zaměření Chov koní nebo Myslivost a péče o zvěř
 1. Tříleté obory vzdělávání – učební skupiny H, denní studium - přijímací zkouška proběhne formou pohovoru. Podmínkou přijetí bude zdravotní způsobilost k výkonu zvoleného oboru vzdělávání (doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti). Uchazeči o studium, kteří získají v I., a II, kritériu 10 a více bodů, budou v případě nižšího počtu uchazečů, než je možno přijmout v daném kole přijímacího řízení, přijati bez přijímacích zkoušek. V případě volné kapacity pro přijetí budou uchazeči o přijetí s nižším počtem bodů než 10 řešeni individuálně.

Obory vzdělávání

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik)
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (ŠVP Mechanik opravář – svářeč)
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP Zámečník strojní výroby)
 • 41-51-H/01 Zemědělec – farmář (ŠVP Farmářka, farmář)
 1. Tříleté obory vzdělávání – učební skupiny E, denní studium - přijímací zkouška bude formou ústního pohovoru. Podmínkou přijetí bude zdravotní způsobilost k výkonu zvoleného oboru vzdělávání (doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti). Uchazeči, kteří získají v I. a II. kritériu přijímacích zkoušek (viz níže) minimálně 2 body, budou přijati v prvním kole přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek. V případě volné kapacity pro přijetí budou uchazeči o přijetí s nižším počtem bodů než 2 řešeni individuálně. Do oboru učební skupiny E jsou v souladu se zákonem zařazováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, na základě doporučení školského poradenského zařízení pro zařazení do třídy zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona.

Obory vzdělávání

 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchařské práce)
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Zámečnické práce ve stavebnictví)

Termín odevzdání přihlášky

denní forma studia do 1. března 2018

Termíny konání jednotných testů prvního kola přijímacího řízení

1. řádný termín – 12. 4. 2018, 16. 4. 2018
1. náhradní termín – 10. 5. 2018
2. náhradní termín – 11. 5. 2018

Termíny prvního kola přijímacího řízení – denní studium

1. termín – 23. 4. 2018 od 8:30
2. termín – 24. 4. 2018 od 8:30

Bližší informace

sekretariát školy
tel: 566 686 401

Mgr. Miroslav Novák, ředitel školy
tel: 566 686 403
mobil: 603 104 178

Mgr. Ivo Solař, zástupce ředitele
tel: 566 686 404
mobil: 737 947 480

Ing. Marcela Šiborová, obory E
tel: 566 686 436
mobil: 604 967 364      

V případě nízkého počtu uchazečů může ředitel školy rozhodnout o neotevření oboru.

Kriteria přijímacího řízení

Kritéria přijímacích zkoušek na MATURITNÍ OBORY (M) pro školní rok 2018/19

Maximální počet získaných bodů k přijetí = 140 (100) bodů
(ZŠ = max. 40 b., přijímací zkoušky = max. 100 b.)

I. kritérium - Ø známek ze ZŠ (SOU)

8 třída 1. pololetí
(1.r.- 2.pol. SOU)

8 třída 2. pololetí
(2.r.- 2.pol. SOU)9 třída 1. pololetí
(3.r.- 2.pol.SOU)

1,00 – 1,50 = 10 b.1,00 – 1,50 = 10 b.1,00 – 1,50 = 10 b.

1,51 – 1,80 = 8 b.1,51 – 1,80 = 8 b.1,51 – 1,80 = 8 b.

1,81 – 2,10 = 6 b.1,81 – 2,10 = 6 b.1,81 – 2,10 = 6 b.

2,11 – 2,40 = 4 b.2,11 – 2,40 = 4 b.2,11 – 2,40 = 4 b.

2,41 – 2,70 = 2 b.2,41 – 2,70 = 2 b.2,41 – 2,70 = 2 b.

2,71 – < = 0 b.2,71 - < = 0 b.2,71 – < = 0 b.

II. kritérium - ostatní mimoškolní aktivity
(olympiády, soutěže, reprezentace, ZPS, …)

1 aktivita   4 b.
2 aktivity   7 b.
3< aktivity 10 b.

III. kritérium - výsledky z přijímacích zkoušek

Obory skupiny M 

1. jednotné testy ČJL a MAT – 0-100 b (50+50).

IV. doplňující kritérium

V případě rovnosti bodů se postupně rozhoduje v pořadí kritérií 1. III., 2. I., 3. II.

Kritéria přijímacích zkoušek na UČEBNÍ OBORY (H) pro školní rok 2018/19

Maximální počet získaných bodů k přijetí = 60 bodů
(ZŠ = max. 40 b., přijímací zkoušky = max. 20 b.)

Uchazeči o studium, kteří získají v I. a II. kritériu minimálně 10 bodů, budou v případě nižšího počtu uchazečů, než je možno přijmout v daném kole přijímacího řízení, přijati BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

I. kritérium - Ø známek ze ZŠ (SOU)

8 třída 1. pololetí
(1.r.- 2.pol. SOU)

8 třída 2. pololetí
(2.r.- 2.pol. SOU)9 třída 1. pololetí
(3.r.- 2.pol.SOU)

1,00 – 1,50 = 10 b.1,00 – 1,50 = 10 b.1,00 – 1,50 = 10 b.

1,51 – 1,80 = 8 b.1,51 – 1,80 = 8 b.1,51 – 1,80 = 8 b.

1,81 – 2,10 = 6 b.1,81 – 2,10 = 6 b.1,81 – 2,10 = 6 b.

2,11 – 2,40 = 4 b.2,11 – 2,40 = 4 b.2,11 – 2,40 = 4 b.

2,41 – 2,70 = 2 b.2,41 – 2,70 = 2 b.2,41 – 2,70 = 2 b.

2,71 – < = 0 b.2,71 - < = 0 b.2,71 – < = 0 b.

II. kritérium - ostatní mimoškolní aktivity
(olympiády, soutěže, reprezentace, ZPS, …)

1 aktivita   4 b.
2 aktivity   7 b.
3< aktivity 10 b.

III. kritérium - výsledky z přijímacích zkoušek

1. pohovor 0–20 b.

IV. doplňující kritérium

V případě rovnosti bodů se postupně rozhoduje v pořadí kritérií 1. III., 2. I., 3. II.

Kritéria přijímacích zkoušek na UČEBNÍ OBORY (E) pro školní rok 2018/19

Maximální počet získaných bodů k přijetí = 60 bodů
(ZŠ = max. 40 b., přijímací zkoušky = max. 20 b.)

Přijímací zkouška proběhne formou ústního pohovoru. Podmínkou přijetí bude zdravotní způsobilost k výkonu zvoleného oboru vzdělávání.

Do oboru učební skupiny E jsou v souladu se zákonem zařazováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami.

Jedná se o žáky, u kterých byly, v souladu s § 10 odst. (2) Vyhlášky 73/2005 Sb., speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a doporučeno zařazení do třídy zřízené podle §16, odst. 9 školského zákona.

Na základě získaného bodového součtu se sestavuje celkové pořadí uchazečů konajících přijímací zkoušku, kteří splnili výše uvedená kritéria pro přijetí ke studiu.

I. kritérium - Ø známek ze ZŠ (SOU)

8 třída 1. pololetí
(1.r.- 2.pol. SOU)

8 třída 2. pololetí
(2.r.- 2.pol. SOU)9 třída 1. pololetí
(3.r.- 2.pol.SOU)

1,00 – 1,50 = 10 b.1,00 – 1,50 = 10 b.1,00 – 1,50 = 10 b.

1,51 – 1,80 = 8 b.1,51 – 1,80 = 8 b.1,51 – 1,80 = 8 b.

1,81 – 2,10 = 6 b.1,81 – 2,10 = 6 b.1,81 – 2,10 = 6 b.

2,11 – 2,40 = 4 b.2,11 – 2,40 = 4 b.2,11 – 2,40 = 4 b.

2,41 – 2,70 = 2 b.2,41 – 2,70 = 2 b.2,41 – 2,70 = 2 b.

2,71 – < = 0 b.2,71 – < = 0 b.2,71 – < = 0 b.

II. kritérium - ostatní mimoškolní aktivity
(olympiády, soutěže, reprezentace, ZPS, …)

1 aktivita   4 b.
2 aktivity   7 b.
3< aktivity 10 b.

III. kritérium - výsledky z přijímacích zkoušek

1. pohovor – 0-20 b.              

IV. doplňující kritérium

V případě rovnosti bodů se postupně rozhoduje v pořadí kritérií 1. III., 2. I., 3. II.